Wyniki wyszukiwania dla:

SAKRAMENTY


Chrzest święty

Dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice na 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu, przedstawiając: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenie, że rodzice chrzestni są praktykującymi katolikami.

Warunki udzielania chrztu:

 • Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii
  /osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię/
 • przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC
 • przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
 • dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem
 • chrzestny/a musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
  • prowadzić życie zgodne z wiarą /nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego /osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • BIAŁA SZATA
 • ŚWIECA CHRZCIELNA

Małżeństwo

Spisanie protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich w kancelarii parafialnej

Najpóźniej na trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, by umówić się na spisanie protokołu przedślubnego.

Na spotkanie, w czasie którego nastąpi spisanie protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich narzeczeni przynoszą ze sobą:

 1. dowody osobiste,
 2. metryki chrztu do ślubu (aktualne),
 3. dokument z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 6 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu.,
  lub dokument kontraktu cywilnego,
 4. indeks lub świadectwo ukończenia katechizacji,
 5. świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.


Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są – jako prawdziwi świadkowie Chrystusa – do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285).

Kandydaci do Bierzmowania:

1. W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczą we Mszy Świętej

2. Regularnie przystępują do Sakramentu Pokuty

3. Sumiennie i aktywnie uczestniczą w katechezie szkolnej

4. Systematycznie biorą udział w spotkaniach parafialnych przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania

5. Uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, Gorzkich żalach, nabożeństwach majowych


Sakrament Eucharystii

,,Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” KKK 1324. Eucharystia rodzi Kościół a Kościół żyje Eucharystią. Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, bowiem w Niej sam Jezus Chrystus jest obecny, ofiaruje się za zbawienie każdego człowieka i daje się chrześcijaninowi jako pokarm. Jest także najgłębszą tajemnicą naszego zjednoczenia z Chrystusem. Eucharystia jest znakiem jedności i mocą jednoczącą ludzi. Podchodzimy do Komunii św., aby przyjąć Chrystusa, wyjść na ulicę, wrócić do domu i promieniować świętością samego Boga.

Pierwszą Komunię Świętą przyjmują dzieci z klas III Szkół Podstawowych, po odpowiednim przygotowaniu.


Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament pokuty jest pierwszym darem zmartwychwstałego Pana. W czasie pierwszego spotkania Jezusa z Apostołami w Wieczerniku powiedzial:,, Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. ,, Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” KKK 1422.  Sakrament Pokuty jest skutecznym narzędziem pracy nad sobą na drodze wzrastania w świętości.

Spowiedź w naszej parafii jest codziennie podczas Mszy Świętej odprawianymi rano i wieczorem. W czasie wakacji 15 minut przed Mszą Świętą.


Sakrament Chorych

,,Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” KKK 1499. Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających, ale dla żyjących. Przyjmujemy ten Sakrament w chorobie. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym.

Chorych odwiedzamy w domach w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00.